not in slovakia?

it looks like you are in the usa, would you like to visit the http://www.wagamama.us website?

no, continue to the slovakia website

ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE
Dátum účinnosti: 1. 4. 2017

X WEAR BETA, s. r. o., so sídlom na ulici Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, identifikačné č. 44 716 851, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel s.r.o, zložka 57833/B (ďalej len mya nás) pod obchodným menom wagamamasa zaväzuje k ochrane Vášho súkromia.

Toto oznámenie by sa malo čítať v spojení s podmienkami využitia našej webovej stránky https://www.wagamama.sk/ (ďalej len Webová stránka), ktorej je súčasťou (ďalej len Podmienky).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, na aké účely používame informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, ako nás môžete poučiť o tom, že si prajte obmedziť použitie týchto informácií a postupov, ktoré slúžia na ochranu Vášho súkromia.

Použitím Webovej stránky alebo odovzdaním osobných informácií prostredníctvom alebo v spojení s Webovou stránkou dávate najavo Váš súhlas na zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie Vašich osobných informácií v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Ak so Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nemali by ste používať Webovú stránku ani nám odovzdávať informácie prostredníctvom alebo v spojení s Webovou stránkou.

 

1 Informácie, ktoré zhromažďujeme a spôsob, akým ich používame

V prípade, že použijete Webovú stránku, môžete nám poskytnúť a teda môžeme zhromažďovať informácie, ktoré sa Vás týkajú, vrátane Vašich osobných informácií.

Informácie nám môžete poskytnúť viacerými spôsobmi vrátane:

 • vyplnenia formulára, ktorý sa nachádza na Webovej stránke (napríklad formulár Kontaktujte nás);
 • kontaktovania našej spoločnosti prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iným spôsobom;
 • prihlásenia sa k odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, noviniek alebo iných podpôr a funkcií, ktoré sú z času na čas k dispozícii na Webovej stránke;
 • používania dostupnej Wi-Fi v jednej z našich reštaurácií;
 • nahlásenia problému alebo vyžiadaním si podpory v súvislosti s našou Webovou stránkou;
 • komunikácie s našou spoločnosťou prostredníctvom tretej strany, ktorú predstavujú webové stránky sociálnych sieti alebo aplikácie (napr. Twitter, Facebook, Instagram); a
 • účasti na našich súťažiach, reklamných kampaniach, stávkach alebo prieskumoch na našej Webovej stránke.

Informácie, ktoré nám poskytujete, môžu zahŕňať Vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo Vašej kreditnej alebo debetnej karty a dátum exspirácie, dátum narodenia, podrobnosti o Vašom účte na sociálnej sieti (napr. Facebook a Twitter) a akékoľvek iné informácie, ktoré sa uvádzajú pri registrácií, zadávaní objednávky a prostredníctvom iných prostriedkov uvedených na webovej stránke v rozsahu nevyhnutom pre poskytovanie služieb, ktoré sú Vám dostupné prostredníctvom našej Webovej stránky.

 

V súvislosti s každou z Vašich návštev našej Webovej stránky môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • technické informácie vrátane IP adresy, prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, typ a verziu prehliadača napájaného zo siete, operačný systém, platformu, typ zariadenia, model hardvéru, adresu MAC, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti;
 • informácie o Vašej návšteve vrátane všetkých URL kliknutí, prostredníctvom a z našej Webovej stránky (vrátane dátumu a času);
 • informácie o Vašej sieti, ako sú informácie o zariadení, uzloch, konfiguráciách, rýchlosti pripojenia a výkonnosti siete a aplikácií a informácie o polohe z prístupových bodov Wi-Fi;
 • stránky, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali; doba odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, informácie týkajúce sa komunikácie so stránkou (napríklad rolovanie, klikanie a umiestnenie kurzoru myši) a metódy používané na odchod zo stránky.

 

Informácie spracovávame na účely:

 • zaoberania sa Vašimi otázkami a požiadavkami;
 • poskytovania a prispôsobovania našich služieb, ktoré sú určené pre Vás;
 • informovania o zmenách týkajúcich sa našich služieb;
 • vytvárania členského/vernostného profilu;
 • spracovania Vašich platieb;
 • predchádzania trestnej činnosti a na účely stíhania páchateľov;
 • ako súčasť našej snahy o udržanie bezpečnosti a spoľahlivosti našej Webovej stránky;
 • udržania informácií ako referenčného nástroja alebo všeobecného zdroja (pre analytiku a prieskum);
 • poskytovania rezervácií alebo rezervovania služieb;
 • zhromažďovania informácií na účely vytvorenia štatistickej analýzy a analýzy trendov;
 • prieskumu a analytiky na všeobecnej a/alebo anonymnej báze:
 • spravovania žrebovaní alebo súťaží (ktoré budú predmetom samostatných podmienok);
 • dodržiavania zákonných, regulačných a legislatívnych požiadaviek;
 • poskytovania ponúk pre členov a informácií o produktoch/službách, ktoré by Vás mohli zaujímať ; a
 • realizácie kampaní zameraných na prieskum trhu.

 

Tieto informácie a štatistky taktiež zhromažďujeme na účely monitorovania používania Webovej stránky a možnosti poskytnúť tieto súhrnné informácie tretím stranám. Tieto štatistiky nebudú zahŕňať informácie, ktoré by mohli slúžiť na Vašu identifikáciu.

Ak sa rozhodnete uverejňovať správy na našom fóre, stránkach našich sociálnych sieti (vrátane Facebook, Twitter, YouTube a Instagram) alebo na iných miestach, budeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete. Tieto informácie si uchováme na účely stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a na účely týkajúce sa riešenia sporov, poskytovania zákazníckej podpory a odstraňovania problémov v súlade so zákonom.

Môžeme kombinovať informácie, ktoré prijímame z iných zdrojov, s informáciami, ktoré nám poskytujete, a informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme. Tieto kombinované informácie môžeme použiť na vyššie uvedené účely.

Ak prestanete používať našu Webovú stránku alebo ak povolenie na používanie Webovej stránky vypršalo, môžeme naďalej používať a zverejňovať Vaše osobné informácie v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (ako sú tieto požiadavky priebežne menené a dopĺňané) a ako to dovoľuje zákon. Ak si však prajete, aby sme Vás prostredníctvom e-mailu nekontaktovali ohľadom informácií spojených s Webovou stránkou, prosím kliknite v e-maile na prepojenie odhlásiť.

 

2 Bezpečnosť informácií

Internet nepredstavuje bezpečné médium. My sme však zaviedli rôzne bezpečnostné postupy, ako je stanovené v týchto zásadách.

Buďte si, prosím, vedomí skutočnosti, že komunikácia cez internet, ako napríklad e-maily, nie je zabezpečená, ak nie sú tieto e-maily zašifrované. Vaša komunikácia môže smerovať cez niekoľko krajín ešte pred jej doručením – to je podstata internetu. Nenesieme zodpovednosť za žiadny neoprávnený prístup alebo stratu osobných informácií, ktoré sú mimo našej kontroly.

Veríme, že naše zásady, pravidlá a technické opatrenia sú vhodné na ochranu osobných údajov, ktoré máme pod našou kontrolou (s ohľadom na typ a množstvo týchto údajov) pred neoprávneným prístupom, nevhodným používaním alebo zverejňovaním, neoprávnenou zmenou, nezákonným zničením alebo náhodnou stratou.

Všetci naši zamestnanci a spracovatelia údajov, ktorí majú prístup informáciám a sú v spojení so spracovaním Vašich osobných informácií, sú povinní rešpektovať dôvernosť informácií našich návštevníkov.

Zaručujeme sa, že Vaše informácie nebudú poskytnuté vládnym inštitúciám alebo orgánom s výnimkou situácie, kedy to vyžaduje zákon, alebo v prípade, kedy to vyžadujú regulačné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.

 

3 Komu budú informácie zverejnené?

Vaše informácie môžu byť (na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov) zverejnené na účely spracovania zo strany:

 • wagamama Limited a wagamama International (franchising) Limited;
 • našich zamestnancov;
 • našich pobočiek;
 • našich skupín spoločností a ich zamestnancov;
 • nástupcov nášho podnikania;
 • poradcov z tretích strán, dodávateľov alebo iných poskytovateľov služieb, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným informáciám pri poskytovaní služieb (okrem iného vrátane marketingových služieb a podporných služieb IT);
 • vládnych orgánov a súdnych orgánov v reakcii na iné právne a regulačné požiadavky; a
 • audítorov alebo dodávateľov alebo iných poradcov v rámci vykonávania auditu, ktorí vypomáhajú alebo pracujú ako poradcovia našich obchodných zámerov v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej pôsobíme.


V prípade, ak zdieľame Vaše informácie s wagamama Limited a wagamama International (Franchising) Limited, budú vystupovať ako kontrolóri Vašich údajov a použijú tieto údaje na účely, ktoré sú stanovené v prvej sekcií nad časťou s názvom Informácie, ktoré zhromažďujeme, a spôsob, akým ich používame. wagamama Limited a wagamama International (Franchising) Limited je možné kontaktovať na webovej stránke https://www.wagamama.com/contact-us

Okrem toho zverejňujeme Vaše osobné informácie tretím stranám:

 • v prípade, ak predávame alebo kupujeme akúkoľvek obchodnú činnosť alebo aktíva; v takom prípade môžeme zverejniť Vaše osobné informácie perspektívnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto obchodnej činnosti alebo aktív;
 • ak naše podnikanie prevezme tretia strana; v takom prípade budú držané osobné informácie súčasťou prevedených aktív; a
 • ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať Vaše osobné informácie na účely splnenia zákonnej povinnosti alebo v prípade núdze, či z dôvodu uplatnenia alebo aplikovania našich Podmienok použitia [VLOŽTE PREPOJENIE NA PODMIENKY POUŽITIA] a ostatných dohôd alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti wagamama, našich zákazníkov, klientov alebo iných osôb.

 

4 Vaše práva vo vzťahu k Vašim informáciám

Ak chcete získať kópiu Vašich informácií a opraviť prípadné nepresnosti, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom. Tam, kde je to vhodné, môžeme informácie vymazať, opraviť, pozmeniť alebo doplniť. Prosím, kontaktujte nás e-mailom na adrese marketing@medusagroup.sk.

Prosím, uistite sa, že ste napísali Vaše celé meno a adresu. Budeme veľmi vďační, ak tiež poskytnete stručné podrobnosti o informáciách, z ktorých by ste chceli kópiu alebo ktoré by ste chceli opraviť (to nám pomôže ľahšie lokalizovať Vaše údaje).

Pred tým, než Vám poskytneme podrobnosti o akýchkoľvek osobných informáciach, budeme potrebovať dôkaz o Vašej identite. Môžeme si účtovať malý poplatok na pokrytie administratívnych nákladov spojených s poskytnutím kópie Vašich informácií.

5 Súbory cookie

Časti informácií, ktoré sa prenášajú na pevný disk Vášho počítača z webovej stránky, sa nazývajú súbory cookie. Umožňujú, aby naša Webová stránka mohla ukladať informácie o modeloch spojených s prehliadaním, to znamená, že Webová stránka sa môže stať pre Vás užitočnejšou. Mnoho významných stránok používa súbory cookie: v skutočnosti sa na internete bežne používajú na účely poskytnutia prispôsobených služieb. Mnoho prehliadačov je automaticky nastavených na prijímanie súborov cookie. Vždy, keď použijete našu Webovú stránku, súbory cookie sa sprístupnia. Vďaka tomu môžeme sledovať funkcie, ktoré používate, a stránky, ktoré si prezeráte, spolu s ich obsahom na účely prispôsobenia sa Vašim požiadavkám.

Na našej Webovej stránke používame nasledujúce kategórie súborov cookie:

 

Nevyhnutné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej Webovej stránke a používať jej funkcie. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sa týkajú prevádzkovania našej Webovej stránky, napríklad skriptovací jazyk a bezpečnostné tokeny na zabezpečenie oblastí našej Webovej stránky.

Výkonnostné súbory cookie
Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používate našu Webovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevujete najčastejšie, či prijímate nejaké chybové správy a ako ste sa dostali na našu Webovú stránku. Informácie, ktoré súbory cookie zhromaždili, sa používajú iba na zlepšenie Vášho používania našej Webovej stránky, nikdy sa nepoužijú na Vašu identifikáciu. Tieto súbory cookie niekedy umiestňujú tretie strany poskytujúce analytické služby týkajúce sa prevádzky webu, napríklad Google Analytics.

Súbory cookie funkčnosti
Tieto súbory cookie obsahujú pamäť voľby, napríklad si pamätajú, z ktorej krajiny našu Webovú stránku navštevujete, Váš jazyk a zmeny, ktoré ste uskutočnili v súvislosti s veľkosťou písma alebo inými časťami webových stránok, ktoré je možné prispôsobiť, na účely zlepšenia Vášho zážitku z našej Webovej stránky a na účely prispôsobenia Vašich návštev na mieru tak, aby boli zábavnejšie. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymné a nie je možné ich použiť na sledovanie aktivity spojenej s Vaším prehliadaním webových stránok.

Cielené alebo reklamné súbory cookie
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o Vašich zvykoch spojených s prehliadaním, aby reklama zodpovedala Vám a Vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklám a rovnako aj na pomoc pri meraní efektivity reklamnej kampane. Tieto súbory cookie zvyčajne umiestňujú reklamné siete z tretích strán. Pamätajú si webové stránky, ktoré navštevujete, a tieto informácie potom zdieľajú s inými stranami, napríklad so zadávateľmi reklamy.

Upozorňujeme Vás, že tretie strany (vrátane reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby určené na analýzu návštevnosti webu) môžu tiež používať súbory cookie, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Je pravdepodobné, že tieto súbory cookie sú analytické/výkonnostné alebo cielené.

Používame funkciu Google Analytics. Informácie o tom, ako Google spracováva a zhromažďuje Vaše informácie týkajúce sa tohto produktu a ako ich môžete zamietnuť, nájdete tu.

Používame tiež Google AdSense na zverejňovanie reklám. Ak zobrazíte alebo kliknete na reklamu, súbor cookie sa nastaví na účely pomoci pri zlepšovaní reklám, ktoré môžu byť pre Vás na tejto alebo iných webových stránkach zaujímavé. Použitie tohto súboru cookie môžete zamietnuť tak, že navštívite stránku Google Advertising a Privacy.

 

Môžete zakázať podporu súborov cookie vo Vašom prehliadači, avšak buďte si vedomí toho, že niektoré funkcie, ktoré vyžadujú súbory cookie, nebudú pracovať správne. Informácie, ktoré súbor cookie zhromaždí, nám poskytujú rôzne štatistiky bez toho, aby dochádzalo k identifikácií jednotlivca.

Ak chcete získať viac informácií o spravovaní súborov cookie, navštívte www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.com, kde nájdete ďalšie informácie o behaviorálnej reklame a online súkromí.

 

6 Váš súhlas

Odovzdaním akýchkoľvek osobných informácií dávate súhlas na používanie informácií v zmysle stanovenom v Zásadách ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť tieto Zásady a v prípade, že tak vykonáme, zverejníme vykonané zmeny na tejto stránke. Vašou povinnosťou je pozrieť si Zásady ochrany osobných údajov zakaždým, keď nám odovzdávate informácie alebo uskutočňujete objednávku. Použitie bude znamenať, že súhlasíte s týmito zmenami.

V prípade, že sa účely spracovania zmenia, budeme Vás kontaktovať hneď ako to bude možné a usilovať sa o získanie Vášho súhlasu, ak sa toto oznámenie bude týkať nových dodatočných účelov spracovania.

Vzhľadom na globálny charakter internetovej infraštruktúry sa Vami poskytnuté informácie môžu preniesť cez krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. My taktiež pôsobíme v celosvetovom rozsahu, a preto môže byť nevyhnutné prenášať Vaše osobné informácie iným spoločnostiam v rámci našej skupiny spoločností so sídlom v krajinách mimo EHP. Krajiny mimo EHP nemusia mať podobné zabezpečenia týkajúce sa Vašich údajov a ich použitia, ako je stanovené v týchto Zásadách. Uskutočňujeme však vyššie uvedené kroky a pokúšame sa chrániť bezpečnosť Vašich informácií

 

7 Marketingová komunikácia

Budeme Vám podávať aktuálne informácie o podrobnostiach týkajúcich sa našich produktov, služieb a služieb našich pobočiek alebo ďalších príbuzných objektov a produktov a služieb tretích strán prostredníctvom e-mailu, správy/SMS použitím informácií, ktoré ste nám dodali v prípade, že ste pri odbere dali na takúto činnosť súhlas. Vaše preferencie môžete zmeniť tak, že nás kontaktujte spôsobom, ktorý je opísaný nižšie.

 

8 Používanie Vašich osobných informácií, ktoré ste odovzdali na iných webových stránkach

Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných webových stránok aj v prípade, ak ste navštívili webovú stránku tretej strany použitím prepojenia na našej Webovej stránke.

Odporúčame, aby ste si pozreli zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštevujete, a v prípade, ak máte obavy alebo otázky, kontaktujte vlastníka alebo prevádzkovateľa danej webovej stránky.

 

9 Ďalšie informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie o ochrane údajov a súkromia alebo máte akékoľvek požiadavky týkajúce sa osobných informácií, prosím, napíšte nám e-mail na adresu marketing@medusagroup.sk.