podmienkami použitia

dátum účinnosti: 1. 4. 2017

podmienky použitia webovej stránky wagamama

prístup a používanie tejto webovej stránky sa poskytuje s ohľadom na nasledujúce podmienky.

1 prijatie

https://www.wagamama.sk/sk-sk (ďalej len „webová stránka“) je webová stránka, ktorú prevádzkuje spoločnosť x wear beta, s. r. o. („wagamama“). wagamama je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa podmienok stanovených v slovenskom obchodnom zákonníku.

návštevou a použitím webovej stránky vyjadrujete váš neobmedzený súhlas bez výhrad týkajúci sa skutočnosti, že ste viazaní týmito podmienkami použitia (ďalej len „podmienky použitia”) a zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, ktoré sa na vás vzťahujú (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov”) ako je v tomto dokumente zahrnuté formou prepojenia.

wagamama si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť podmienky použitia. návštevou a použitím webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými následnými zmenami alebo úpravami v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. odporúčame, aby si používatelia webovej stránky pravidelne prezerali najaktuálnejšiu verziu podmienok použitia.

neručíme za to, že webová stránka alebo jej obsah (ako je podrobnejšie opísané nižšie) budú vždy dostupné alebo neprerušené. môžeme pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť všetky alebo akúkoľvek časť webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. nebudeme mať voči vám žiadnu zodpovednosť v prípade, ak nebude webová stránka v každom čase dostupná alebo ak nebude dostupná určitý čas. nesiete zodpovednosť za vykonanie všetkých opatrení potrebných pre získanie vášho prístupu na webovú stránku. taktiež ste povinní zabezpečiť, aby si všetky osoby, ktoré majú prístup na webovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli vedomé týchto podmienok použitia a ďalších platných podmienok, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami.

materiály, ktoré webová stránka poskytuje, sú chránené príslušnými platnými právnymi predpismi, okrem iného vrátane zákonov o autorských právach v anglicku a medzinárodnými zmluvami.

2 osobné informácie

osobné informácie, ktoré odovzdáte spoločnosti wagamama, a tiež tie, ktoré sa zhromažďujú, sa riadia platnými zásadami ochrany osobných údajov. ak existuje rozpor medzi týmito podmienkami použitia a platnými zásadami ochrany osobných údajov, platné zásady ochrany osobných údajov budú nadradené. nesiete zodpovednosť za poskytnutie informácie, ktoré sú presné, aktuálne a úplné.

ak poskytnete informácie, ktoré nie sú presné, aktuálne alebo úplné, alebo ak má wagamama dôvod sa domnievať, že informácie, ktoré ste poskytli, nie sú presné, aktuálne alebo úplné, spoločnosť wagamama má právo zakázať vám akékoľvek a všetky budúce používania webovej stránky.

3 obmedzenia použitia

obsah webovej stránky, ako je text, grafika, obrázky, videá, fotografie, ilustrácie, ochranné známky, obchodné mená, značky služby, logá, informácie získané od poskytovateľov licencie spoločnosti wagamama a ďalšie materiály (ďalej len „obsah”), je chránený právom o duševnom vlastníctve na základe anglických a zahraničných zákonov. vlastníctvo obsahu – inými slovami vlastníctvo všetkých práv o duševnom vlastníctve v rámci tohto obsahu – zostáva vlastníctvom wagamama alebo našich poskytovateľov licencie. všetky práva, ktoré nie sú v tomto dokumente výslovne udelené, si vyhradzuje wagamama a jej poskytovatelia licencie. ak porušíte niektoré z týchto podmienok použitia, vaše povolenie na použitie obsahu sa automaticky ukončí a vznikne vám povinnosť ihneď zničiť všetky kópie týkajúce sa akejkoľvek časti obsahu, ktoré ste vykonali.

akékoľvek použitie obsahu, ktoré nie je výslovne povolené v týchto podmienkach použitia, predstavuje porušenie týchto podmienok použitia a môže znamenať porušenie autorských práv, ochranných známok a ďalších zákonov.

s výnimkou prípadov, ak je v tomto dokumente uvedené inak, nesmiete bez písomného súhlasu wagamama „zrkadliť“ akýkoľvek obsah obsiahnutý na webovej stránke alebo na inom serveri a súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, znovu predávať alebo na akékoľvek komerčné účely využívať akúkoľvek časť webovej stránky alebo obsahu spôsobom, ktorý nie je výslovne písomnou formou povolený zo strany spoločnosti wagamama. webovú stránku nesmiete používať na účely, ktoré sú nezákonné alebo ich zakazujú tieto podmienky použitia, vrátane ohovárania, obťažovania, sledovania, vyhrážania, zneužívania alebo iného porušenia práv tretej strany v zmysle platných právnych predpisov.

wagamama vám udeľuje oprávnenie prezerať si a stiahnuť si jednu kópiu webovej stránky a jej obsahu. súhlasíte s tým, že nebudete odstraňovať alebo upravovať žiadne ocenenia, uznania, či právne informácie obsiahnuté na webovej stránke alebo v jej obsahu. tam, kde je to vhodné, môžete zahrnúť nasledujúce oznámenie o autorských právach: „copyright © 2017, wagamama limited. všetky práva vyhradené“.

webovú stránku nesmiete používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by túto webovú stránku mohol poškodiť, zablokovať, preťažiť alebo narušiť, alebo by narúšal používanie a potešenie z používania tejto webovej stránky zo strany ďalšej osoby. nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na webovú stránku nabúraním sa do systému, získavaním hesiel alebo akýchkoľvek iných prostriedkov.

wagamama si vyhradzuje právo ukončiť podľa svojho uváženia váš prístup na webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť, a to kedykoľvek, ak na to existuje oprávnený dôvod, a to bez predchádzajúceho upozornenia, či akéhokoľvek iného upozornenia.

4 predkladanie nápadov

wagamama neakceptuje predkladanie akéhokoľvek druhu prostredníctvom webovej stránky (napr. materiálov, nápadov, návrhov, know-how alebo konceptov, ktoré sú iné ako tie, ktoré sa výslovne získali prostredníctvom povoleného používania webovej stránky) alebo iným spôsobom. všetky predkladania, okrem tých, ktoré sa výslovne získali prostredníctvom povoleného používania webovej stránky, je možné vymazať alebo zničiť ako neprečítané podľa uváženia spoločnosti wagamama. týmto udeľujete spoločnosti wagamama neodvolateľnú, trvalú, bezplatnú licenciu (vrátane práva na sublicencovanie tretím stranám) uplatňovať práva duševného vlastníctva v prípade ktoréhokoľvek predloženia, ktoré bolo vami alebo vo vašom mene vytvorené v súvislosti s webovou stránkou („licencované predkladania“). vyhlasujete a ručíte, že použitie licencovaných predkladaní zo strany wagamama alebo jej držiteľov licencie nebude predstavovať porušovanie práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek tretej strany.

5 hypertextové prepojenia z webovej stránky

webová stránka môže obsahovať hypertextové prepojenia na iné webové stránky („stránky tretích strán”), rovnako aj text, grafiku, videá, obrázky, hudbu, zvuky a informácie patriace alebo pochádzajúce od tretej strany (spoločne nazývané „aplikácie tretích strán”). wagamama neskúma, nesleduje ani neprezerá stránky tretích strán ani aplikácie tretích strán, aby sa zabezpečila ich správnosť, úplnosť alebo vhodnosť.

wagamama nezodpovedá za stránky tretích strán ani aplikácie tretích strán, na ktoré je možné získať prístup prostredníctvom webovej stránky. zahrnutie akýchkoľvek hypertextových prepojení na akékoľvek stránky tretích strán alebo aplikácie tretích strán na webovej stránke nepredstavuje súhlas ani podporu zo strany spoločnosti wagamama. ak sa rozhodnete opustiť webovú stránku v prospech stránok tretích strán alebo aplikácií tretích strán, robíte tak na vlastné riziko.

6 žiadne spoliehanie sa na informácie

materiály a obsah webovej stránky sú dostupné iba na účely poskytnutia všeobecných informácií. nie sú určené na poskytovanie rád, na ktoré by ste sa mali spoliehať. musíte vyhľadať odborné či špeciálne poradenstvo pred realizáciou alebo vyhnutím sa akejkoľvek činnosti na základe obsahu webovej stránky.

hoci wagamama vynakladá úsilie spojené s aktualizovaním informácií uvedených na webovej stránke, wagamama neruší, neudeľuje záruku ani negarantuje, či už výslovné alebo implicitné, že informácie a/alebo obsah webovej stránky je presný, úplný a aktuálny.

7 povinnosti spoločnosti wagamama a jej poskytovateľov licencie a partnerov

používanie webovej stránky a/alebo jej obsahu je na vlastné riziko. obsah webovej stránky môže zahŕňať technické nepresnosti alebo tlačiarenské chyby.

wagamama môže webovú stránku kedykoľvek aktualizovať a/alebo zmeniť jej obsah. berte, prosím, na vedomie, že obsah webovej stránky môže byť v danom okamihu zastaraný a wagamama nemá žiadnu povinnosť ho aktualizovať. wagamama nezaručuje, že webová stránka alebo niektorý z jej obsahov bude bez chyby alebo nebude obsahovať vynechanú časť.

s ohľadom na platné právne predpisy nebude wagamama niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie, či už na základe zmluvy, prečinu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo iného porušenia, hoci bolo predvídateľné, vyplývajúce z alebo v spojitosti s použitím alebo znemožnením použitia webovej stránky alebo použitím či spoliehaním sa na obsah uverejnený na webovej stránke.

wagamama nebude niesť zodpovednosť za stratu alebo poškodenie spôsobené vírusom, útokom vedúcim k odopretiu služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže napadnúť počítačové zariadenie, programy, údaje a iný patentovaný materiál vírusom v dôsledku použitia webovej stránky alebo stiahnutím akéhokoľvek obsahu z webovej stránky alebo zo stránky, ktorá je s ňou prepojená.

s výnimkou prípadov, kedy je to v tomto dokumente výslovne povolené, súhlasíte s tým, že webovú stránku nebudete používať na akékoľvek komerčné alebo obchodné účely, a v zmysle platných právnych predpisov nenesie wagamama žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí vyplývajúcich z alebo súvisiacich s používaním alebo výkonnosťou webovej stránky.

v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi wagamama vylučuje všetky podmienky, záruky, zastúpenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na webovú stránku alebo akýkoľvek obsah, ktorý je na webovej stránke zverejnený, či už výslovný alebo predpokladaný.

nič v týchto podmienkach použitia nevylučuje či neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti wagamama za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z nedbanlivosti alebo podvodu, či úmyselného uvedenia nepravdivých údajov alebo akejkoľvek inej povinnosti, ktorú nie je možné vylúčiť alebo obmedziť platnými právnymi predpismi.

8 odškodnenie

máte voči nám povinnosť odškodniť nás za akúkoľvek stratu či poškodenie, ktoré spoločnosť wagamama utrpí následkom vášho používania webovej stránky alebo jej obsahu iným spôsobom, než ako je povolené v týchto podmienkach použitia.

súhlasíte s tým, že nás odškodníte v plnej miere za akékoľvek podlžnosti voči tretím stranám, pohľadávky, náklady, straty či škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek porušenia podmienok použitia z vašej strany.

9 všeobecné

nasledujúce ustanovenia zostávajú v platnosti aj po vypršaní alebo ukončení týchto podmienok použitia z akéhokoľvek dôvodu: obmedzenie použitia, predkladanie nápadov, žiadne spoliehanie sa na informácie, povinnosti spoločnosti wagamama a jej poskytovateľov licencie a partnerov, platné právne predpisy, zrieknutie sa a oddeliteľnosť, ochranné známky, vírusy a celková dohoda.

10 platné právne predpisy

s ohľadom na ustanovenia platných právnych predpisov sú tieto podmienky použitia spravované v súlade so zákonmi anglicka. vy a wagamama týmto vyjadrujete výslovný súhlas a podriaďujete sa výhradnej právomoci anglických súdov v súvislosti s rozhodovaním alebo prideľovaním akéhokoľvek nároku, žaloby alebo sporu vyplývajúceho z týchto podmienok použitia.

11 zrieknutie sa a oddeliteľnosť

v prípade, že budú niektoré ustanovenia týchto podmienok použitia vyhlásené za neplatné ktorýmkoľvek súdom s príslušnou právomocou, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok použitia, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. žiadne zrieknutie sa niektorých z týchto podmienok použitia sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa tejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky.

12 ochranné známky

neoprávnené používanie ochrannej známky spoločnosti wagamama, značky služby alebo loga je zakázané a môže predstavovať porušenie zákona o ochranných známkach.

13 vírusy

nezaručujeme, že webová stránka bude zabezpečená proti vírusom alebo že nebude obsahovať chyby či vírusy.

ste zodpovední za konfiguráciu vašich informačných technológií, počítačových programov a platformy, aby vám bol umožnený prístup na webovú stránku. mali by ste používať vlastný antivírusový softvér.

webovú stránku nesmiete zneužívať tak, že budete vedome zavádzať vírusy, trójske kone, červy, logické pasce, či iný materiál, ktorý je technologicky škodlivý. nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na webovú stránku, server, na ktorom je webová stránka uložená, alebo akýkoľvek server, či počítač pripojený k databáze webovej stránky. nesmiete webovú stránku napadnúť útokom vedúcim k odopretiu služby alebo distribuovaným útokom vedúcim k odopretiu služby. porušením tohto ustanovenia by mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu podľa platných právnych predpisov. wagamama bude hlásiť akékoľvek takéto porušenie príslušným zákonným orgánom a bude spolupracovať s týmito orgánmi tak, že im zverejní vašu totožnosť. v prípade takéhoto porušenia bude vaše právo na používanie webovej stránky okamžite ukončené.

14 celková dohoda

s výnimkou prípadov, kedy je to výslovne uvedené v konkrétnom vyrozumení alebo odmietnutí zverejnenom zo strany alebo v mene spoločnosti wagamama na webovej stránke, predstavujú tieto podmienky použitia vrátane platných zásad ochrany osobných údajov spoločnosti wagamama úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou wagamama týkajúcu sa používania webovej stránky a jej obsahu.

15 kontaktuje nás

ak nás chcete kontaktovať, napíšte e-mail na adresu marketing@medusagroup.sk.